ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಗಳು​

ಮಾದರಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​

ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್