ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ

ಇ.ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಗಳು

ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 6 ​​ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ,
ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇ.ಸಿ ಮಿಶನ್

ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ
ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಶಿಸ್ತುದಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸೌಂಡ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಇ.ಸಿ ವಿಷನ್