ಉದ್ಯಮ - ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೆಲ್ ಸದಸ್ಯರು

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜೆ.ಆರ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ /ಎಂ.ಇ

ನವೀನ ಕುಮಾರ್ ವಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ / ಇಸಿ,ಸದಸ್ಯ

ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಲ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ / ಇಇ, ಸದಸ್ಯ

ತ್ರಿವೇಣಿ ಜೆ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ/ ಸಿ.ಎಸ್.ಇ ಸದಸ್ಯ