ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ಇಲಾಖೆ

ಡೆರ್ರಿಕ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ಯಾಂಡರ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಇ.ಸಿ

ಶ್ರೀಮತಿ.ಗೀತಂಜಲಿ.ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಇ.ಸಿ

ಶ್ರೀ ನವೀನ ಕುಮಾರ್.ವಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಇ.ಸಿ

ಶ್ರೀ ಬೈರ ರೆಡ್ಡಿ.ಎಚ್.ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಇ.ಸಿ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಶ್ವೇತಾ ಸಿನ್ನೂರು

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಇ.ಸಿ

ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗವೇಣಿ.ಡಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಇ.ಸಿ

ಶ್ರೀ ರಘು ಕುಮಾರ್.ಕೆ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಎಂ.ಇ

ಶ್ರೀ. ರವಿ ಶಂಕರ್.ಸಿ.ವಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಎಂ.ಇ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿಂದು.ವೈ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಎಂ.ಇ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಎಂ.ಇ

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಎಂ.ಇ

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್.ಜೆ.ಆರ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಎಂ.ಇ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಪುಷ್ಪ ಶ್ಯಾವ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಸಿ.ಎಸ್

ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಲ್ಲವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಸಿ.ಎಸ್

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಸ್ಮಾ ತಬಸುಮ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಸಿ.ಎಸ್

ಶ್ರೀಮತಿ. ತ್ರಿವೇಣಿ.ಜೆ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಸಿ.ಎಸ್

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ.ಕೆ.ವಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಸಿ.ಎಸ್

ಕುಮಾರಿ ನಂದಿನಿ.ವಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಸಿ.ಎಸ್

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.ಎಸ್

ಐ.ಟಿ.ಐ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್

ಎಂ.ಇ

ಶ್ರೀ. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಎಲ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಇ.ಇ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಿಲ್ಪ.ಟಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಎನ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಪದ್ಮಿನಿ ಪ್ರಿಯಧಾರ್ಷಿಣಿ.ಎ

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ

ಜಯಪ್ರಕಾಶ್.ಎನ್.ವಿ

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ

ರೇವತಿ.ಆರ್

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ.ಟಿ.ಸಿ

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ

ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಸಿ

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ