ಆಂತರಿಕ ದೂರಿನ ಸಮಿತಿ / ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ರಘು ಕುಮಾರ್ ಕೆ

ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಬಿಂದು ವೈ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ / ಎಂ.ಇ, ಸದಸ್ಯ

ಶಿಲ್ಪಿ ಟಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ / ವಿಜ್ಞಾನ, ಸದಸ್ಯ